Program dela z otroki Romi

Vsebina in cilji

Individualna učna pomoč je namenjena vsem učencem, ki prihajajo iz romskega okolja.

Glede na število učencev, ki prihajajo iz romskega okolja, je Ministrstvo za šolstvo in šport RS dodelilo delež ur, tako da je učencem tedensko omogočena individualna učna pomoč pri razumevanju in učenju slovenskega jezika (primarna vloga) ter ostalih predmetov, kjer se pojavljajo večje težave (sekundarna vloga).

 • Razvijanje sposobnosti za učenje slovenščine kot drugega jezika.
 • Razvijanje spretnosti za vseživljenjsko in samostojno učenje, aktivno in racionalno pridobivanje kakovostnega znanja, širjenje kulturne razgledanosti, oblikovanje estetskih, etičnih in moralnih vrednot.
 • Razvijanje sposobnosti za branje, pisanje, poslušanje, govor in opazovanje.
 • Sistematično uvajanje postopkov za samostojno učenje slovenščine kot drugega jezika.
 • Seznanjanje z razlikami in podobnostmi romske in slovenske kulture, zgodovine in identitete.
 • Vključitev v lokalno okolje.

Učenci:

 • se sistematično, postopno učijo in usvajajo besedišče slovenskega jezika kot drugega jezika;
 • urijo tehniko branja (avtomatizirajo branje, urijo spretnost dekodiranja, izboljšujejo tehniko branja v slovenščini kot drugem jeziku);
 • se učijo bralnega razumevanja;
 • se učijo funkcionalne pismenosti;
 • usvajajo in utrjujejo tekočo snov pri predmetu slovenščina ter ostalih predmetih, kjer naletijo na jezikovne ovire (pomanjkanje znanja drugega jezika – slovenščine);
 • nadgrajujejo znanje slovenščine in se učijo zahtevnejšega besedišča;
 • zbrano sledijo pisnim in ustnim navodilom ter jih udejanjijo;
 • razvijajo besedno izražanje;
 • razvijajo bralno razumevanje,
 • povečujejo bralno motivacijo v slovenščini,
 • se seznanjajo z razlikami in podobnostmi romske in slovenske kulture, zgodovine in identitete;
 • izboljšujejo samopodobo.
Dostopnost
Better Tag Cloud