Svet zavoda in svet staršev

SVET ZAVODA

Svet zavoda je organ upravljanja zavoda. Mandat sveta zavoda traja štiri leta, mandat posameznega člana sveta zavoda se usklajuje in je vezan z mandatom sveta zavoda kot celote. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena oz. imenovana le dvakrat zaporedoma. Predstavniku sveta staršev mandat v svetu zavoda predčasno preneha, ko njegov otrok izgubi status učenca zavoda.

Šteje 11 članov in ga sestavljajo: trije predstavniki ustanoviteljice, pet predstavnikov delavcev zavoda, trije predstavniki staršev. Predsednica sveta zavoda je Tanja Blaznik.

SVET STARŠEV

Za organizirano uresničevanje interesa staršev je v zavodu organiziran svet staršev. V svetu staršev ima vsaka skupina vrtca in vsak oddelek šole po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku. Svet staršev se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno. Svet staršev sklicuje in vodi predsednik, ki ga izvolijo člani sveta na prvi seji. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Predsednik sveta staršev je Mitja Vodušek.

Za šolsko leto 2022/2023 so bili na prvih roditeljskih sestankih v Svet staršev OŠ FLV Slivnica izvoljeni naslednji predstavniki:

Dostopnost
Better Tag Cloud