Prijava/odjava

Prijava_prehrana_med letom

OBRAZEC ZA ODJAVO ŠOLSKE PREHRANE MED LETOM:

Odjava_prehrana_med letom

DNEVNA ODJAVA:

Starši odjavijo posamezni obrok za odsotnega učenca po telefonu ali preko elektronske pošte.

Posamezni obrok so starši dolžni pravočasno odjaviti.

Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en  delovni dan prej, in sicer:

Pri odjavljanju navedite:

  • ime in priimek otroka,
  • razred,
  • vrsto obroka, ki ga želite odjaviti,
  • datum, do katerega želite uveljavljati odjavo,
  • kdo odjavlja.

Če starši oziroma skrbniki obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo POLNO CENO.

Za učence, ki imajo subvencionirano prehrano in se jih zaradi bolezni oz. izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma sprejeti obroka, velja pravica do subvencije za prvi dan odsotnosti.


Iz Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS 43-2010):

8. člen

(odjava posameznih obrokov)

  1. Posamezni obrok šolske prehrane se lahko odjavi.
  2. Starši lahko v prijavi na šolsko prehrano podajo izjavo,da obveznost odjave posameznega obroka prenašajo na dijaka.
  3. Posamezni obrok za učenca oziroma dijaka, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.
  4. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej, in sicer do ure, ki jo določi šola.
Dostopnost
Better Tag Cloud